Menu

انتشارات

کلیه انتشارات دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان

پيام مشاور بهمن 94 شماره 165

آيا واﻗﻌﺎ ﺑﺮاى ازدواج آﻣﺎده اﯾﺪ؟- زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎز - ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ؛ ﯾﺎدﺳﭙﺎرى ﺑﻬﺘﺮ

ايا واﻗﻌﺎ ﺑﺮاى ازدواج آﻣﺎده اﯾﺪ؟  ازدواج ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ و اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎي اﻧﺴﺎن در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ. اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﻪ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ آن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﺮﻓﯿﻦ ازدواج و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﺸﺎن، ﺑﻠﮑﻪ در ﺻﻮرت داﺷـــﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ، ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.    زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎز  ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﺗﻔﮑﺮ ﻋﻠﻤﯽ را در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺟﺎري ﮐﻨﯿﻢ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﺷﻮاﻫﺪ دﻗﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﮐﻤﺘﺮ ﭘﯿﺶ...

پيام مشاور دي 94 شماره 164

چقدر ﺧﻮدﺧــﻮاه ﻫﺴﺘﯿﻢ؟- ﺑﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﺘﺪاول در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ - ذﻫـــﻦ آﮔﺎﻫﻰ ﭼﯿﺴﺖ

 چقدر خود خواه هستيم؟  گاهي ﺑﺎ اﻓﺮادي روﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﯾﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﮕﻔﺖ زده ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ، اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارزﻧﺪه ﺑﻮدن آن رﻓﺘﺎر ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﻔــﯽ ﺑﻮدن ﻧﻮع رﻓﺘﺎر.    با اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﺘﺪاول در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ  ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎورﻫﺎى اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و درس ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي دوﺳﺘﺎن ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﻰ اﺳـــﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺟﻠﻮى ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﻰ ﮔﯿﺮد....

پيام مشاور آذر 94 شماره 163

به مناسبت ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﻳﺪﺯ- ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ- دوستي هاي مجازي خوب است اگر-اهداف دانشگاهي خود را به تصوير بكشيد

به مناسبت روز جهاني ايدز  روز ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﻳﺪﺯ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎ ﺩﻫﻢ ﺁﺫﺭ/ﺍﻭﻝ ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ، ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳـــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻭ ﺳـــﺎﻳﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻬـــﺎﺩﻫﺎﻱ ﺑﻬــﺪﺍﺷﺘﻲ، ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﺪﺯ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ.    درباره رفتارهاي خود تخريب گر بيشتر بدانيم رفتارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻳﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ ﺁﺳـــﻴﺐ ﻣﻲ ﺯﻧﺪ، ﺧﻮﺩ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﺮ ﺍﺳﺖ. ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻋﺎﺩﺕ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﺮ ﻃﻴﻒ...

پيام مشاورآبان 94 شماره 162

چرا ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻡ؟ - ﺍﮔﺮ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮﺍﻧﺮژﻱ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ... - ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻯ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺁﻣﻮﺧﺘﻨﻰ ﺍﺳﺖ.

چرا به دانشگاه آمده ام برﺧﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﺩﻗﻴﻘﺎً ﻣﻲ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﭼﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﻱ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭼﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻭ ﺷﻐﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺎﻥ ﭼﻴﺴﺖ؛ ﺑﻌﻀﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻫﻤﺮﻧﮕﻲ، ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻭ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺁﺷﻨﺎﻳﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺭﺗﺒﻪ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ. ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﻴﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻳﺪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺩ، ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺧﻮﺑﻲ...

پيام مشاور مهر94 شماره 161

سلاﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ - ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺮﻛﺲ ﺭﺍﺯﻱ ﺑﺰﺭگ ﻧﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ - ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﻴﻢ

  سلامت روان و واقعيتها ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻬﺪﺍﺷـــﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﺭﺍ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ: ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﺣﺎﻟﺘﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻓـــﺮﺩ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻯ ﻫﺎﻯ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺷﻨﺎﺳﺪ ﻭ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ ﻫﺎﻯ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻛﻨﺎﺭ ﺑﻴﺎﻳﺪ، ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﭘﺮﺛﻤﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮﻯ ﺩﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳـــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪﺍﺷـــﺖ )WHO( ﺳـــﻼﻣﺖ ﻓﻘﻂ ﺑـــﻪ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻧﻴﺴـــﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﻰ، ﺭﻭﺍﻧﻰ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ...

آموزش مهارت هاي خويشتنداري، جرات مندي و تعهد با توجه به الفباي پيشگيري از ايدز

آلودگی به ویروس ایدز (HIV) همچنان در تمام جهان در حال گسترش است و به تدریج در جوامعی که قبلاکمتر دچار همه گیری آن بودند با سرعت بيشتري گسترش می یابد. ایدز بیماری قرن بیستم است. وجود این بیماری، سیستم بدنی، وضعیت روانی، ساختار خانوادگی و روابط اجتماعی فرد را به هم میریزد. مقابله با ایدز، اهتمامی کلی و همه جانبه می طلبد. بنابراین در کنار تمهیدات بهداشتی و درمانی، تصحیح رویکردهای فرهنگی و اجتماعی...

دانستنيهاي كاربردي براي موفقيت در دانشگاه

یکی از ویژگیهای مشترک زندگی دانشجویی بی برنامگی تحصیلی و شغلی می باشد. دانشجویان قبل از ورود به دانشگاه دارای برنامه فشرده برای کنکور بوده اند و به نوعی کمتر دارای وقت آزاد بوده اند و به صورت تمام وقت فرصت های خود را به خواندن برای کنکور اختصاص می داده اند، همچنین در محیط منزل احتمال پیش بینی و کنترل بیشتری بر زندگی وجود داشت. با ورود به محیط دانشگاه، هم کنترل کمتری بر محیط وجود دارد هم پیش...

راهنمايي براي سازگاري با زندگي دانشجويي

عنوان كتاب : راهنمايي براي سازگاري با زندگي دانشجويي ترجمه، تأليف وتدوين:( دكتر ربابه نوري )عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی (حميد پيروي )رئيس مركز مشاوره دانشگاه تهران   فصل اول : ورود به دانشگاه ورود به دانشگاه، تغییري مهم در زندگی هر نوجواني است، زيرا بسیاری از فعالیت های دانش آموز در دوراندبيرستان معطوف به قبول شدن در دانشگاه است. به همین دلیل وي پس از قبولي احتمالا احساس...

پيام مشاورشهريور 94 شماره 160

پنجره جادويي - دل تنگي سيري چند - به خودتان كمك كنيد - اتاقي براي زندگي - چقدر ارزش داريم - با لبخند وارد شويد - تقسيم وظايف - توافق كليد مشكلات - كمكم كن

پنجره جادويي نگاه كردن به جهان از روزنه اي كوچك، با مشاهدة دنيااز پنجر ه اي بزرگ بسيار متفاوت است. تماشاي جهان وديگران از يك زاوية محدود سبب ميشودكه فرد اطلاعات ناكافي و تحريف شد ه اي از ديگران دريافت كند و به نتايج نادرستي دربارة خود و ديگران برسد. در حالي كه نگرش به جهان از دريچه اي بزرگتر اين مشكل را در پي نخواهد داشت. يكي از مشكلات ارتباط بين فردي، تماشاي ديگران از زاويه و مقياسي كوچك...

پيام مشاورشهريور94 شماره 159

شروع تازه بدون نگراني - بي قضاوت وارد شويد - در جستجوي دوست - زندگي جديد محيط جديد - غلبه بر اهمال كاري - نكات كليدي براي گذراندن نيمسال اول تحصيلي دانشگاه - هدايت ذهن

شروع تازه بدون نگراني  نگراني تركيبي از تفكروسواسي در مورد نحوه ي حل مساله يا اجتناب ازمساله و فاجعه سازي درخصوص پيامدهاي مسئله است.   بي قضاوت وارد شويد وقتي ديگران را موردارزيابي و قضاوت قرارمي دهيم تصور مي كنيم خود فردي ايد ه آل وعاري از هر نوع اشتباهي هستيم.   در جستجوي دوست  یکی از مهمترین ویژگیهای زندگی دانشجویی افزایش ارتباط و روابط اجتماعی است. حتی اگر در...

پيام مشاور تير1394 شماره 158

مواد اعتياد آور چيست؟ - درباره چرخه اعتياد بيشتر بدانيم. - تاب آورى

  مواد اعتيادآور (مخدر) چيست؟ هرچيزي به غير از غذا، كه به منظور تغييرعملكرد بدن و روان استفاده شود ماده اعتيادآور يا مخدر نام دارد.   درباره چرخه اعتياد بيشتر بدانيم.   بطور معمول چرخه اعتياد براي افرادمصرف كننده مواد، هنگام برخورد با يك مشكل، ناراحتي و يا نوعي درد جسمي يا رواني (عاطفي) شروع مي شود. مشكل و ناراحتي اي كه مقابله با آن دشوار است.   تاب...

پيام مشاور خرداد 94 شماره 157

ويژه نامه روز جهاني دخانيات

 تنباكو چيست؟  تنباكو، گياهي با بر گهاي پهن و سبز رنگ است كه در آب و هواي گرم مي رويد. تنباكو به شكل خشك، مرطوب و طبيعي موجود است و از طريق سيگار، سيگار برگ، پيپ و قليان به صورت تدخين (دود كردن)، جويدن(تنباكوي بدون دود) و به صورت پودر شده از طريق استشمام از راه بيني(انفيه) مصرف ميشود.    نيكوتين چيست؟  نيكوتين يكي از چهار هزار مادة شيميايي شناخته شده در فرآورده هاي...

پيام مشاور ويژه هفته خوابگاهها سال 1394 شماره 156

مثبت اندیشی، امیدواری و خوشبختی - تفریح را جدی بگیریم - خودآگاهی كلید ارتباط موفق - داد و ستد عاطفی - در دام هیجانات منفی - آزردگی خاطر فرسوده ات میكند... غبطه خوردن ممنوع! مهار تهای ارتباطی در خوابگاه - مثلث افسردگی - سیاه و سفید نبینیم

مثبت انديشي تفكر مثبت، رویكردی كلی به زندگی و چیزی فراتر از تفكر معمول است. تفكر مثبت یعنی تاكید بر نقاط مثبت به جای نقاط منفی در تمامی شرایط زندگی، داشتن فكر و احساس خوب به جای تحقیر دائمی، انتظار بهتری نها را در دنیا داشتن واعتماد به اینكه بهتری نهای دنیا نصیب شما خواهد شد. اولین قدم در مثب تتر كردن زندگی، آگاهی از احساسات و تفكرشماست. برای شروع به تفكر مثبت، ابتدا باید بدانید كه تجربه شما...

پيام مشاور ارديبهشت 94 شماره 155

منتظر بهترين نباشيم - پذيرش بلاتكليفى خوب است يا بد؟ - فرار بزرگ

منتظر بهترين نباشيم ارديبهشت ماه فصل به سر آمدن مهلت جمع وجور كردن در سها و ارائة طرح هاي پژوهشي است. تلاش يك نيم سال تحصيلي در اين يك ماه بايد مرتب شود تا در خردادماه بتوانيم امتحانات را به خوبي پشت سر بگذاريم. براي بسياري از ما پيش آمده كه با وجود آگاهي از كمي وقت وبرنامه ريز ي هاي متعدد، هنوز انگيزة كافي براي شروع كار را پيدا نكرد ه ايم. يك عادت قديمى ما رابر آن مي دارد تا از شروع كار طفره...

پيام مشاور فروردين 94 شماره 154

سال ﻧﻮ، ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻧﻮ...- ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺳﺎﻝ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﻭﻗﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﻴﻢ - ﺩﺭﺱ ﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ...

سال نو افكار نو ﮔﺎﻫﻲ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻣﺎ ﺩﻭﺩﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﺧﺸﻜﻲ ﻣﻲ ﭼﺴﺒﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻮﻱ ﻛﻬﻨﮕﻲ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ، ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜﺎﻝ، ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺩﺳـــﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺰﻧﻢ " ﻳﺎ ﻫﻴﭽﻜﺲ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺧﻮﺷﺶ ﻧﻤﻲ ﺁﻳﺪ؟ ". ﺩﺭ ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎﻱ ﺫﻫﻦ ﺗﺎﻥ، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺍﺯ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻛﻬﻨﻪ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﺎﻥ ﺑﻴﺎﺕ( ﻛـــﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ. ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷـــﺖ ﺧﻮﺩ، ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﻓﻜﺮ ﺭﺍ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ    از...

پيام مشاوراسفند 93 شماره 153

در اين روزهاي پاياني سال - فرصت زندگي - آيا نگرانى مزايايى دارد؟ - تعطيلات دسته جمعي

در اين روزهاي پاياني سال  به ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺳـــﺎﻝ 1393 ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ ﻭ ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻴﻢ ﭼﻘﺪﺭ ﺯﻭﺩ ﮔﺬﺷﺖ! ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻳﺮﻭﺯ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻜﺎﭘﻮﻱ ﺷـــﺮﻭﻉ ﺳﺎﻝ ﺑﻮﺩﻳﻢ. ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﻫﻪ ﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﮔﺎﻫﻲ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻰ ﮔﺬﺍﺭﻳﻢ. ﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺷـــﮕﻔﺘﻴﻢ ﻭ ﮔﺎﻫﻲ ﻣﺒﻬﻮﺕ ﺗﻌﻠﻞ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ. ﺷﺎﻳﺪ ﺍﺷـــﻜﺎﻝ ﻛﺎﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ، ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﻤﻲ ﺷﻨﺎﺳﻴﻢ....

پيام مشاوربهمن 93 شماره 152

كار امروز را به فردا افكندن - نگرانيهاي خود را ثبت كنيد- فرصت يارى رساندن را از يكديگر نگيريم

كار امروز را به فردا افكندن اهمال ﻛﺎﺭﻯ ﺭﻓﺘﺎﺭﻯ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘـــﻦ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﺁﮔﺎﻫـــﻰ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻰ ﻭ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺩﺍﺭﺩ. ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻯ ﺟﺰ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻧـــﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﺍﻧﺠﺎﻣﺪ. ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺜﺎﻝ، ﻭﻗﺘﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻥ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻣﻮﻛﻮﻝ ﺷﻮﺩ، ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻛﺎﻓﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻯ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ...

پيام مشاور دي 93 شماره 151

آشنايى با رفتارهاى سمى - روزهاى پيش از امتحانات - نگرانى كارساز و دردسرساز

آشنايى با رفتارهاى سمى  برقرارﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻮﺛﺮ ﻭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﻬﺎﺭﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺴﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻬﺮﻩ ﺍﻱ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﺯ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﺎﻳﺪﺷﺎﻥ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻳﻢ ﻭ ﺧﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﻓﻜﺎﺭﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻴﻢ. ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻜﺎﺕ ﻭ ﻛﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﻭﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎ ﺍﺳﺖ. ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻭ...

پيام مشاورآذر93 شماره 150

روز جهاني ايدز -اصول مديريت خشم-

روز جهاني ايدز  رﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺍﻳﺪﺯ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 1988 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺁﮔﺎﻫﻰ، ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺑﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ 10 ﺁﺫﺭﻣﺎﻩ( ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺍﻃﻼﻕ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯ، ﺷﻌﺎﺭ ﺧﺎﺻﻰ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ، ﻫﺪﻑ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻯ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ HIV ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ بايد انجام شود.   اصول مديريت خشم با عصبانيت ﺭﺍﻩ ﻣﻰ ﺭﻭﻳﺪ،...

پيام مشاور آبان 93 شماره 149

افراد موفق قاعده هايى دارند- نگرانى... (بخش اول) - نكاتى براى مطالعه كارآمد

افراد موفق قاعده هايى دارند ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ  ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﻭ ﮔﺎﻫﻲ ﭘﺮ ﺳﺮﻭ ﺻﺪﺍ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻭ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﺒﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ، ﺗﺨﺼﺺ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺷﻌﺎﺭ ﺩﺍﺩﻥ، ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺁﻧﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آنها اضافه كرد.    نگرانى... (بخش...

پيام مشاور مهر93 شماره 148

ويژه روز جهانى بهداشت روان- با باورهاى سمى خداحافظى كنيم -بوى ماه مهر...

ويژه روز جهانى بهداشت روان  ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺭﻭﺍﻥ، ﻛﻪ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ 10 ﺍﻛﺘﺒﺮ، ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﻧﻴﺎ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﺪﻱ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﺔ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻫﻤﺔ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎﻥ ﺍﻣﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ، ﮔﺮﺩﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ، ﺍﺯ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ...

پيام مشاور تير 93 شماره 145

به مناسبت روز جهاني مبارزه با مواد مخدر-مواد مخدر چگونه در مغز عمل مي كنند-مصرف مداوم مواد مخدر چه اثري بر روي مغز مي گذارد

 به مناسبت روز جهاني مبارزه با مواد مخدر  اعتياد به معني يك بيماري مزمن و عود كننده مغز است كه عليرغم عواقب زيا نبار با دو ويژگي جست و جوي وسوا س گونه مواد و مصرف آن مشخص ميشود. اعتياد را يك بيماري مغزي تعريف ميكنند زيرا مواد شيميايي مغز و ساختار عملكرد آن را تغيير ميدهد. چنين تغييراتي ميتوانند درازمدت بوده و به رفتارهاي پرخطري كه در سوء مصرف كنندگان مواد ديده ميشود، منتهي گردد....

پيام مشاورخرداد 93 شماره 144

ويژه روز جهانى مبارزه با دخانيات- سوء مصرف مواد را جدى بگيريد - ترك عادت موجب مرض نيست- از افراد پرخطر فاصله بگيريد

به مناسبت روز جهاني مبارزه با دخانيات شيوع جهاني مصرف دخانيات هر سال نزديك به شش ميليون نفر قرباني مي دهد. در اين ميان بيش از 600 هزار نفر افراد غيرسيگاري در اثر استعمال دود دست دوم جان خود را از دست مي دهند. اگر مداخله اي صورت نگيرد اين شيوعمصرف تا سال 2030 به مرگ هشت ميليون نفردر سال منجر خواهد شد. بالغ بر هشتاد درصد اين مرگ و ميرهاي ناشي از مصرف دخانياتشامل افراد ساكن در كشورهاي كم درآمد و...

پيام مشاور خرداد 93 شماره 143 ويژه نامه ايام امتحانات

آمادگي براي امتحانات - اضطراب امتحان - تغذيه در ايام امتحانات

آمادگي براي امتحانات در فرصتی مناسب قبل از امتحان مرور دروس را آغاز کنید. با آنکه قصدتان این نیست که مرور کردن درسها را خیلی سریع به اتمام برسانید، صبر کردن تا روزهای آخر برای مرور هم عامل مهمی در ایجاد تنش است. انجام دادن امور به مراتب آسا نتر از فکر کردن درباره به انجام رساندن آنها است.مقدار معینی از فشار مفید است و به عملکرد بهترکمک میکند. ولی این بدان معنا نیست که برای تحت تأثیر قرار دادن...

پيام مشاور ارديبهشت 93 شماره 142

اندكي درک؛ دیگران را بپذیریم - مشکلات گهگاهى - اختلاف را چگونه حل كنيم - خشم چيست؟ - خشم خود را چه كنيم؟ - بخشش را برگزینيم

 اندكي درك ، ديگران را بپذيريم بسياري از ما سـعی در تغييـر دادن افـرادی داريم كـه بـا آنها در ارتباط هسـتيم. مـا زمان زيـادی را تلف می كنيـم تـا ديگـران را بـه آن شـكلی درآوريـم كـه خوش آيندمان اسـت، حال آنكه بيشـتر ايـن تلاش ها تا حـد زيـادی نا موفق انـد. آيـا تا به حـال به ايـن موضوع فكـر كرد هايـد كـه بـه جـای تغييـر ديگـران، آنهـا را بپذيريـد و درك كنيـد؟ چطور می توانيم افـراد را درك...

پيام مشاور ارديبهشت 93 شماره 141

ﺻﺒﺮ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻣﻴﻮﻩ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ - ﻧﻜﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ: - ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎ ﻣﻦ ﻛﻴﺴﺘﻢ؟!؟!

ﺻﺒﺮ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻣﻴﻮﻩ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ  ﻗﺪﺭﺕ ﺷﻜﻴﺒﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﻣﺸﺮﻕ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺯ ﺩﻳﺮﺑﺎﺯ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﺭﺯﺷـﻤﻨﺪﻯ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺍﺳـﺖ. ﺭﻳﺸـﻪ ﺩﺳـﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻭ ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﻰ، ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻭ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻋﺎﻟﻰ ﺩﺭ ﺳـﺎﻳﻪ ﺻﺒﺮ ﻣﺘﺠﻠﻰ ﺍﺳـﺖ. ﺁﺩﻣﻰ ﺩﺭ ﭘﻨـﺎﻩ ﺍﻳـﻦ ﻣﻮﻫﺒـﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺧﻮﺩﺑﺎﺧﺘﮕﻰ ﻭ ﺷﻜﺴـﺖ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺗـﺮ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻛـﺞ ﺭﻭﻯ ﻭ ﻋﺼﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻥ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﺪ. ﻋﻠﻢ ﻧﻮﻳﻦ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻰ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺑﺮﺩﺑﺎﺭﻯ ﺩﺳﺖ...

پيام مشاور فروردين 93 شماره 140

ﺑﻪ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺳﻼﻣﻰ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮﺩ- ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻓﻜﺎﺭﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﻮ ﻛﻨﻴﻢ -ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺭﺍﻩ ﺣﻠﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺷﻜﺴﺖ ﻋﺸﻘﻰ ﻧﻴﺴﺖ- ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺑﻠﻮﻍ ﺷﺨﺼﻴﺘﻰ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪ

ﺑﻪ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺳﻼﻣﻰ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮﺩ.  ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻥ ﻇﺮﻳﻒ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺭﻭﻯ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻣﻰ ﺭﻗﺼﺪ، ﺑﻮﻯ ﺷﻴﺮﻳﻨﻰ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻭ ﺳﺒﺰﻯ ﺑﺮگ ﻫﺎﻯ ﺗﺎﺯﻩ ﺷﻔﺎﻑ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ. ﻭ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﺑﻬﺎﺭ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻧﻤﻰ ﺩﺍﻧﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﭼﻪ ﻃﻮﺭ ﺑﻮﺩ. ﻛﻨﺎﺭ ﻋﺰﻳﺰﺍﻥ ﺑﻮﺩﻯ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﻧﮕﺬﺍﺷﺘﻨﺪ ﺣﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺷﺎﻥ ﻛﻨﻰ. ﻧﻤﻰ ﺩﺍﻧﻢ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﺎﻝ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻋﺎﻯ »ﺣﻮﻝ ﺣﺎﻟﻨﺎ« ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺑﺮﺍﻯ »ﺍﺣﺴﻦ...

پيام مشاور اسفند 92 شماره 139

ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻦ ﺳـــﻼﻡ... - ﺳﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﻨﻴﺪ- ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺩﺭ ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ - ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺳﺎﻝ ﻧﻮ - ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﺩﺭ ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ - ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺻﻤﻴﻤﻰ ﺭﺍ ﺟﺪﻯ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ

ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻦ ﺳـــﻼﻡ... ﻣﺪﺗﻰ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺑﻰ ﺧﺒﺮﻳﻢ. ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻨﻴﺪﻥ ﺧﺒﺮﻯ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺣﺎﻝ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻟﺖ ﺑﮕﻮ. ﺍﺯ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺩﻟﺖ. ﺧﺪﺍ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﻟﺖ ﺷﺎﺩ ﻭ ﺗﻨﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺒﺮ ﺗﺎﺯﻩ ﺁﻧﻜﻪ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻫﻢ ﮔﺬﺷﺖ. ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﺮ ﻭ ﻫﻤﺔ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺳـﺎﻝ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﺮ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ. ﻧـﻮﺩ ﻭ ﺩﻭ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺩﺍﺳﺘــﺎﻥ ﺧﻮﺩﺵ ﻛﻢ ﻛﻢ ﺑﺴـﺎﻃﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﻣﻰ ﭼﻴﻨﺪ. ﺗﺎ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﻭﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ. ﺧﻮﺑﻰ ﻭ ﺑﺪﻳﺶ ﮔﺬﺷﺖ ﻭ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﺵ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﻳﻚ ﺩﻧﻴﺎ...

پيام مشاوربهمن 92 شماره 138

ﻭﻗﺘﻰ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺷﻜﺴﺖ، ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ - ﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻫﻰ ﺍﺯ ﺳﺒﻚ ﺍﺳﻨﺎﺩﻯ - ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻮﻳﻰ ﺭﺍ ﺟﺪﻯ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ - ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ

ﻭﻗﺘﻰ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺷﻜﺴﺖ، ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ  ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺎ روياها ﻭ ﻫﺪﻑ ﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ، ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻧﻜﻪ ﻗﺪﻣﻲ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺸﺎﻥ ﺑﺮﺩﺍﺭﻳﻢ. ﺁﻏﺎﺯ ﻧﻜﺮﺩﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ، ﺁﺭﺯﻭ ﻳﺎ ﻫﺪﻑ ﺩﻻﻳﻞ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﻭ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﺷﺎﻳﻊ، ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺷﻜﺴﺖ ﻭ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻥ ﺍﺳﺖ. ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺮﺩ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ "ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻢ ﻭ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﻮﻡ ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺨﻮﺭﻡ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺪ ﻭ ﺣﺘﻲ ﻓﺎﺟﻌﻪ...

پيام مشاوردي 92 شماره 137

هوش هيجاني - غرولند ممنوع - ازدواج با تك فرزند - به خاطر سپردن

ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻰ  ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ، ﺷﺎﺩﻯ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ، ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻰ )  Emotional  Quotient  (EQﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﺓ ﻫــﻮﺵ ﻭ ﺍﺳﺘﻌــﺪﺍﺩ ﺗﺤـــﺼﻴﻠﻰ    )Intelligence Quotient (IQ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻰ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﺷﻨﺎﺧﺖ، ﺩﺭﻙ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻣﺜﺒﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻜﻴﻦ ﺍﺳﺘﺮﺱ، ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻯ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ، ﻫﻤﺪﻟﻰ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ، ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭﮔﻴﺮﻯ ﻫﺎﺳﺖ....

پيام مشاورآذر 92 شماره 136

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﻳﺪﺯ - ﻭﺩﺍﻉ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺗﺨﺮﻳﺒﻲ - ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ - ﻧﻜﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﻳﺪﺯ  ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 1988، ﺍﻭﻝ ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ  ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﻳﺪﺯ ﻧﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻡ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﺔ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﮔﺎﻡ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺛﺮﻱ ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﻳﺪ، ﺷﻌـﺎﺭ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﻳﺪﺯ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 2011 ﺗﺎ ﺳﺎﻝ 2015 "Getting To Zero" ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻭﺩﺍﻉ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺗﺨﺮﻳﺒﻲ    ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻭ...

پيام مشاورآبان 92 شماره 135

ﺍﻯ ﻛﺎﺵ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻡ - ﻧﻜﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ - ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻯ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ

ﺍﻯ ﻛﺎﺵ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻡ  ﻣﻌﻤــﻮﻻً ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﺭﺍ ﻳﻚ ﻭﻳـﮋﮔﻲ ﻣﺜـــﺒﺖ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻨﺪ؛ ﻣﺜﻼً ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨــﺪ ﺩﺭ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺑﺤﺮﺍﻧــﻲ ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﻭ ﺳــﺮﻳﻊ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﭘﺎﻱ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﺍﻳﺴــﺘﻨﺪ، ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷــﻮﻧﺪ. ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ، ﻗﺎﻃـــﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﻇﺎﻫـــﺮﺍً ﻭﺍﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻪ ﺗ��ﻤﻴﻤﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﺳﺮﻧﻮﺷــﺖ ﺳﺎﺯ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷــﺖ.  ﻧﻜﺎﺕ...

پيام مشاورمهر 92 شماره 134

ﻭﻳﮋﻩ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺭﻭﺍﻥ -ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺭﻭﺍﻧﻰ - ﻧﻮﺍﺯﺵ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﻣﻨﻔﻰ - ﻧﻜﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ -ﭘﻴﺶ ﺩﺍﻭﺭﻯ ﻣﻤﻨﻮﻉ!

ﻭﻳﮋﻩ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻌﺎﺭ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺭﻭﺍﻥ 2013 »ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﻱ« ﺍﺳـــﺖ. ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺴـــﺘﻨﺪ ﻭ ﺷـــﺎﻳﺪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ ﻣﺒﺤﺚ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﺮﺳﺪ ﻭﻟﻲ ﻫﻤﺔ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻳﻢ ﻭ ﻛﻢ ﻭ ﺑﻴﺶ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺴـــﺎﻳﻞ ﻭ مشكلاتشان هستيم.   ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺭﻭﺍﻧﻰ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﻣﻨﻔﻰ  ﻧﻮﺍﺯﺵ ﻏﺬﺍﻱ ﺫﻫﻦ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ...

پيام مشاورمهر 92 شماره 133 ( ويژه نامه دانشجويان خوابگاهي)

پنجره جادويي - دل تنگي سيري چند - به خودتان كمك كنيد - اتاقي براي زندگي - چقدر ارزش داريم - با لبخند وارد شويد - تقسيم وظايف - كمكم كن

پنجره جادويي  نگاه کردن به جهان از روزنه اي کوچک، با مشاهدة دنیا از پنجره اي بزرگ بسیار متفاوت است. تماشاي جهان و دیگران از یک زاویة محدود سبب مي شود که فرد اطلاعات ناکافي و تحریف شده اي از دیگران دریافت کند و به نتایج نادرستي دربارة خود و دیگران برسد. در حالي که نگرش به جهان از دریچه اي بزرگتر این مشکل را در پي نخواهد داشت.   دل تنگي سیری چند؟  زندگــي دانشــگاهي وقتــي...

پيام مشاورشهريور 92 شماره 132 ويژه نامه دانشجويان ورودي 92

شروع تازه بدون نگراني - بي قضاوت وارد شويد - در جستجوي دوست - زندگي جديد محيط جديد - دانشجوي سال اول - هدايت ذهن- ارتباط استادانه-غلط مصطلح- اعتياد صفر و يك

شروع تازه بدون نگرانی  نگراني زنجیـره یـا جریانـي از افـکار و تصاویر دلواپـس کننـده اسـت کـه معمولاً بـه آینـده ربط دارنـد. نگرانـي ترکیبـي از تفکـر وسواسـي در مـورد نحـوه ي حـل مسـاله یا اجتنـاب از مسـاله و فاجعه  سـازي در خصوص پیامدهاي مسـئله اسـت. بی قضاوت وارد شوید  دنیاي امروز عصر ارتباطات و تعامل افراد با یکدیگر است و ارتباطات بین فردي داراي جایگاه ویژه اي است، اما...

پيام مشاورخرداد 92 شماره 131

ﻭﻳﮋﻩ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺩﺧﺎﻧﻴﺎﺕ - ﺣﻘﺎﻳﻘﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻭ ﻗﻠﻴﺎﻥ - ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮﻯ ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ - ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻚ ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎﻯ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮﻯ- ﻧﻜﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎﻯ ﻗﻮﻣﻰ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ

ﻭﻳﮋﻩ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺩﺧﺎﻧﻴﺎﺕ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻭ ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ ﻭ ﻣﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺳﻨﻴﻦ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺁﻣﺎﺭﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻫﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ. ﻭﻟﻲ ﺁﻣﺎﺭ ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﻙ ﺗﺮ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ؛ ﺻـﺪﻫﺎ ﻫﺰﺍﺭ ﺍﻧﺴـﺎﻥ ﻏﻴﺮﺳﻴﮕﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﺩﻭﺩ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤـﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺑﺪﺧﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.    ﺣﻘﺎﻳﻘﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻭ ﻗﻠﻴﺎﻥ...

پيام مشاورارديبهشت92 شماره 129

ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻓﻀﻮﻝ ﻣﺂﺑﺎﻧﻪ -ﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻫﻰ ﻛﻠﻴﺪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻮﻓﻖ -ﻧﻜﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ -ﻣﺜﻞ ﻳﻚ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ

ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻓﻀﻮﻝ ﻣﺂﺑﺎﻧﻪ  ﺍﻏﻠﺐ ﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻳﻢ ﻛﻪ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﺻﻨﺪﻟﻲ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻳﺎ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺗﻤﺎﻡ ﻃﻮﻝ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺯﺩﻩ  ﻭ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻟﺤـﻈﻪ ﺍﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻳﻢ. ﻟـﺤﻈﺔ ﻣـﻮﻋﻮﺩ ﻓـﺮﺍ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﻭ ﻣﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ، ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﻳﻢ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ  ﺟﻠﻮﻱ ﭼﺸﻢ ﻣﺎﻥ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﻭ ﻓــﻴﻠﻢ ﻳﺎ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﻇﺮﻑ ﭘﻨﺞ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺫﻫﻦ ﻣﺎﻥ...

پيام مشاورفروردين 92 شماره 128

من سال جديدم- پذيرفتن يك روز باراني - پيش به سوي سال جديد- راههايي براي ابراز تاسف

من سال جديدم ﻣﻦ ﺳﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺷﻤﺎ، ﺻﻔﺤﺎﺗﻲ ﺗﺎﺯﻩ ﻭ ﻧﻮ، ﺻﻔﺤـﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻨـﻮﺯ ﺳﻴـﺎﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﻫﺴـــﺘﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻧﻜﻪ ﻫﻨﺮ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﺑﻴــﺎﻣﻮﺯﻳﺪ. ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺘــﻲ ﺩﻳﮕﺮﻡ ﺗﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻣــﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺍﻳﺪ تمرين كنيد و به تجربه در آوريد    پذيرفتن يك روز باراني ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓــــﺘﺎﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﻣﻔﺼﻠﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ، ﻭﻟﻰ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻯ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺍﺯ...

پيام مشاوراسفند 91 شماره 127

به بهانه نوروز-تعطيلات بدون استرس-نكات كليدي ازدواج-تعطيلات خوب است حتي اگر در كمال نباشد

ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﻮﺭﻭﺯ  ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﻳﻜﻢ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﻣﺎﻩ، ﺟﺸــﻦ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﺎﻝ ﻭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻛﻬﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺸﻦ ﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺳــﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺧﺎﺳــﺘﮕﺎﻩ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺳــﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻼﺕ ايران نوروز را جشن مي گيرند.   ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﺮﺱ  ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﻱ ﺷﮕﻔﺖ ﺍﻧﮕﻴﺰﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻋﻼﻗﻪ، ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ، ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺍﻋﻄﺎ...

پيام مشاوربهمن 91 شماره 126

ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﺫﻫﻨﻰ- ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻨﻴﻢ ﻳﺎ ﻧﻪ؟- ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ!- ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩ ﺑﺪﻩ، ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩ ﺑﮕﻴﺮ. - ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻧﻜﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ

ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﺫﻫﻨﻰ، ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻨﻴﻢ ﻳﺎ ﻧﻪ؟  ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﻫﻦ ﻣﺎ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﺮﺍﻳﻲ ﺍﺳﺖ. ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺫﻫﻦ ﻣﺎﻥ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ، ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻭ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻣﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﻭ ﺑﻪ »ﭼﺮﺍﻫﺎ« ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ. ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻮﻳﻲ ﺫﻫﻦ ﻣﺎﻥ، ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﻠﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﻭﻗﺎﻳﻊ ﺍﺳﺖ.   ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ!  ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ، ﺁﺭﺍﻡ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻱ ﺑﻠـﻨﺪ، ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﮔــﻮﻳﻴﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﺘﻨﻔﺮﻡ ﻳﺎ ﺁﺭﺯﻭ ﺩﺍﺭﻡ ﻛﻪ...

پيام مشاوردي 91 شماره 125

حساسيت عاطفي چيست؟ -سوء تفاهم هايي درباره رفتار جرات مندانه-آگاهي از دايره ارزش ها-نكات كليدي براي جوانان در آستانه ازدواج

حساسيت عاطفي چيست؟ همانگونه كه سيستم ايمني در برابر برخي عناصر واكنش نشان مي دهد، سيستم ايمني رواني ما نيز در مواجهه با برخي موضوعات واكنش نشان مي دهدو موجب بروز علائم دردناك روانشناختي مي شود.   سوء تفاهم هايي درباره رفتار جرات مندانه غمگيني و دلسردي، وقتي موضوعات حساسيت برانگيز تكرار مي شوند اين واكنش ها شدت پيدا مي كند و فرد را كم تحمل و آسيب پذير مي سازند.   آگاهي از دايره...

پيام مشاورآذر 91 شماره 124

به مناسبت روز جهاني ايدز-نكات مهم در خصوص ايدز- نكات كليدي براي جوانان در آستانه ازدواج

به مناسبت روز جهاني ايدز از سال 1988 اول دسامبر روز جهاني ايدز نامگذاري شده است. هدف از اعلام اين روز افزايش بودجه براي مبارزه با آن، بالا بردن آگاهي، مبارزه با پيش داوري و بهبود آموزش بوده است.   نكات مهم در خصوص ايدز تفاوت ايدز با HIV : از زماني كه فرد به ويروس مولد( اچ آي وي) مبتلاست تا شروع بيماري ايدز ممكن است 10 سال طول بكشد.    نكات كليدي براي جوانان در آستانه...

پيام مشاورآبان 91 شماره 123

  شما‌هماني‌هستید‌كه‌رفتار‌مي‌كنید‌...‌-  كسب‌هویت‌در‌جوانان‌-  تماشاي‌دیروز-  نكات‌كلیدي‌براي‌جوانان‌در‌آستانه‌ازدواج

شما هماني هستيد كه رفتار مي كنيد  در مقایســه کلام با رفتار، رفتار ملاك مهمتري براي خودشناســي اســت. در این راســتا، یكي از راههاي ارزیابي خود این اســت که به رفتار خود در ارتباط با دیگران و موقعیت هاي مختلف توجه کنید، در واقع شــما هماني هســتید که رفتار مي کنید پس اگر مي خواهید، خود را بشناســید، باید به رفتار و واکنش هایتان دقت کنید و بر اســاس آن دربارة خود قضاوت کنید و دیدگاه خود را...

پيام مشاورمهر 91 شماره 122

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺭﻭﺍﻥ - ﭼﺮﺍ ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ ﺷﺎﺩ ﻭ ﭘﺮ ﺍﻧﺮژﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ ﻭ ﻏﻤﮕﻴﻦ؟ - ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺣﺎﻓﻈﻪ- ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺍﺯ ﻣﺮﺯ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ - ﺷﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺩ ﻣﺎ - ﻧﻜﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ

  ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺭﻭﺍﻥ  بهداشت ﺭﻭﺍﻥ ﭼﻴﺰﻱ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻳﺎ ﻧﺒﻮﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺍﺳــﺖ. ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪﺍﺷــﺖ، ﺳــﻼﻣﺘﻲ ﺭﺍ ﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﻓﺎﻩ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺭﻭﺍﻧــﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ.ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷــﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﺭﻓﺎﻩ ﺫﻫﻨﻲ، ﺍﺣﺴــﺎﺱ ﺧﻮﺩ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱ، ﺧﻮﺩﻣﺨﺘﺎﺭﻱ   ، ﻛﻔﺎﻳﺖ، ﺩﺭﻙ، ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﺴﻠﻲ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﻫﻮﺷﻲ ﻭ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺍﺳــﺖ....

پيام مشاورتير 91 شماره 119

به‌مناسبت‌روز‌جهاني‌مبارزه‌با‌مواد‌مخدر‌-بلوغ‌شخصیتي‌-  چگونه‌یك‌مساله‌را‌حل‌كنیم‌- افكار‌گمراه‌كننده-دانستني هايي درباره مواد -  نكات‌كلیدي‌براي‌جوانان‌در‌آستانه‌ازدواج

به‌مناسبت‌روز‌جهاني‌مبارزه‌با‌مواد‌مخدر‌  اعتیاد یك بیماري و یك مشكل رواني – اجتماعي پیچیده است. این بیماري داراي ابعاد جسماني، رواني، اجتماعي، فرهنگي، سیاسي و تاریخي متعددي است و یكي از بزرگترین مشكلات قرن حاضر به شمار مي آید. شیوع اعتیاد و قاچاق مواد مخدر. نگراني وسیعي را در دنیا ایجاد کرده است. هر سال در 26 ژوئن مصادف با 5/6 تیر ماه،...

پيام مشاورخرداد 91 شماره 118

به مناسبت روز جهاني بدون دخانیات -  قاطعیت چیست؟ -  حقایقي دربارة خواب و رویا-براي جوانان در آستانه ازدواج

به مناسبت روز جهاني مبارزه با دخانيات  روز جهاني دخانيات هر سال در 31 مي، مصادف با 11/10 خرداد برگزار مي شود. روزي که همة سازمان ها و نهادها جهت مبارزه با دخانيات برنامه ويژه اي تدارك مي بينند. قاطعيت چيست  قاطعيت يكي از مهارت هاي اجتماعي مهم است که یادگیري آن براي هر فرد لازم و ضروري است. قاطعیت با پرخاشگري و انفعال متفاوت است. فرد پرخاشگر با زیر پــا نهادن حقوق دیگران به حقوق خود...

پيام مشاورارديبهشت 91 شماره 116

 درسهايي كه در هيچ مدرسه اي یاد نمي گیریم -  راستي چه کسي مقصر است؟ .- بهار و تغییرات خلقي - نكات کلیدي براي جوانان در آستانه ازدواج

درس هايي كه در هيچ مدرسه اي ياد نمي گيريم دروس مدرسه ،موضوعات از پيش انتخاب شده و مشخصي هستند كه بر پایة رشد عقلاني و رواني هر گروه سني و با دقت خاصي برگزیده شده اند، اما درس هاي زندگي در طول زندگي اتفاق مي افتند و به دنبال تجربه هاي تلخ و شيرین حاصل مي گردند، بنابراین سلسله مراتب ندارند و با اولویت خاصي آموخته نمي شوند.   راستي چه كسي مقصر است  آيا شما هم از آن دسته افرادي هستيد...

پيام مشاورفروردين 91 شماره 115

نامه اي به آينده - سواد هيجاني-شكست عشقي- نكات كليدي براي جوانان در آستانه ازدواج

نامه اي به آينده آیا به آیندة خود فکر مي کنید؟ آیا زندگي آتي خود را مرفه، شــاد و رضایت مندانــه مي بینید یا خیر؟ تقریباً همة ما تصویري از آینده در ذهن خود داریم که بیشــتر در حد رویاســت.   سواد هيجاني  سواد هيجاني چنين تعریف می شود: توانایی بیان احساسات باکلمات احساسی خاص، در جملاتی که از تعداد اندکی کلمه تشکیل شده اند. مثل: من احساس می کنم که غمگین هستم. منظور از رشد سواد...

پيام مشاوراسفند 90 شماره 114

ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﺳﺖ - ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﻳﻚ ﻛﺘﺎﺏ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﺪ-تــﻌﻄــﻴــــﻼﺕ ﻧـــــــﻮﺭﻭﺯ ﻛﺸﻤﻜـــﺶ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻌـــﺎﺭﺿــات - ﺳﻨﺪﺭﻡ من ﺑﻴﭽـــــــﺎﺭﻩ

نوروزي ديگر در راه است نوروﺯ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺳﻨﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﺶ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﻨﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﻴﺎﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻟﻄﺎﻓﺖ ، ﻋﺸﻖ، ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ، ﻧﻮﺭ، ﺍﻣﻴﺪ ﻭ ﺗﺎﺯﮔﻲ ﺭﺍ ﻧﻮﻳﺪ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ. ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺟﺸﻨﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺩﺍﺭﺩ. ﭼﻴﺰﻱ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﻭ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﻨﻨﺪ.    براي زندگي خود يك كتاب راهنما تهيه كنيد  يكي ﺍﺯ...

پيام مشاوربهمن 90 شماره 113

بالاخره انجامش مي دهم- لطفا كمي هم گوش كنيد- شكست خوردن ناگوار است ولي - نكات کليدي براي جوانان در آستانه ازدواج

بالاخره انجامش مي دهم  بالاخره انجامش مي دهم»، «مي خواســتم امروز نوشــتن مقاله را شــروع كنم ولي يكي از دوســتانم سررسيد و نتوانستم مقاله را بنويسم»، «هفته ديگه امتحان دارم و با اينكه برنامه ريزي كرده بودم نتوانستم درست و حسابي درس بخونم». در فرهنگ لغــت، اهمال كاري را به تعويق انداختن كاري تعريف مي كنند كه قصد انجام آن را داريد. به عبارت خيلي ساده تر، مشكل...

پيام مشاوردي 90 شماره 112

نگراني را جدي بگيريد اما نگرانش نباشيد- هويت و هويت يابي- مسئوليت پذير باشيم- نكات کليدي براي جوانان در آستانه ازدواج

نگراني را جدي بگيريد اما نگرانش نباشيد گراني را تجربه مي كنند، گاهي اين نگراني ها پاسخ درست و مناسب به يك موقعيت واقعي و باعث پيشگيري از برخي آسيب ها و خطرهاست، اما بعضي افراد بيش از سايرين و به صورت افراطي نگران اند و دائماً مسائل ساده را به موضوعات پيچيده تبديل مي كنند.   هويت و هويت يابي دوران كودكي دوراني است كه ارزش ها، اعتقادات، خواسته ها، باورها و بسياری ديگر از خصوصيات فرد، از...

پيام مشاورآذر 90 شماره 111

آگاه باشيم-نكات كليدي براي جوانان در آستانه ازدواج-خويشتن داري جنسي-تصميم گيري بهتر

آگاه باشيم بيماري ايدز مهلك ترين بيماري جهان به شمار مي آيد. اين بيماري مهم ترين مشكل بهداشتي جهان در دو دهه اخير بوده است. كوشش ها و تلاش هاي علمي و پژوهشي زيادي براي شناخت و درمان اين بيماري صورت گرفته است.   نكات كليدي براي جوانان در آستانه ازدواج  سكوت را امتياز تلقي نكنيد برخي افراد در جلسات آشنايي پيش از ازدواج سكوت مي كنند و لب به سخن نمي گشايند اين امر نشانه مثبتي نيست...

پيام مشاورآبان 90 شماره 110

رهايي از زندان ذهن-با خشم خود چه مي كنيد-زندگي فقط هميشه برنده بودن نيست-نكات كليدي براي جوانان در آستانه ازدواج

رهايي از زندان ذهن   كارذﻫﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﮑﺮ اﺳــﺖ. ذﻫﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﯽ وﻗﻔﻪ و ﺳﺮﺳــﺨﺘﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﺮﺧــﯽ از اﻓﮑﺎر ﻣﻌﻨﺎ دارﻧﺪ و ﺑﺮﺧــﯽ از آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪان ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ. ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﮑﺎر ﺑﻪ ﺣﻞّ ﻣﺸــﮑﻼت ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷــﻮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ، ﺑﺎ ﺗﺮﺳﯽ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺎ را زمين گير مي سازند.   با خشم خود چه مي كنيد  كنترل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺸــﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﻮﻧﺴــﺮدي ﻧﯿﺴــﺖ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺸﻢ در ﻣﻌﻨــﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺒﺎرت...

پيام مشاورمهر 90 شماره 109

به مناسبت روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان - ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﻫﻮش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ- آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻓﺮد ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ- ﻋﺠﻠﻪ ﻣﻤﻨﻮع: ﺣﻮﺻﻠـــﻪ ﮐﻨﯿﺪ- ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪي ﺑﺮاي ﺟﻮاﻧﺎن در آﺳﺘﺎﻧﻪ ازدواج

به مناسبت روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان بسياري از ﻣﺎ در دوره اي از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﺧﺘﻼل رواﻧﯽ را ﻟﻤﺲ ﮐﺮده اﯾﻢ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮده اﯾﻢ، ﯾﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري در ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن، ﻧﺰدﯾﮑﺎن و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮده اﯾﻢ. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ا��ﺪازة اﺧﺘﻼﻻت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ درك و ﭘﺬﯾﺮش ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﯾﺎ اﻃﺮاﻓﯿﺎن او ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺴﯿﺎري ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.   - ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ...

پيام مشاورتير 90 شماره 105

رهايي از ﻋﺎدت ﻫﺎي ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ - پرسش و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره اﻋﺘﯿﺎد - ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﭘﯿﺸﺪاوري اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﻢ؟ - ذﻫﻦ ﻣﺴﻤﻮم

رهايي از ﻋﺎدت ﻫﺎي ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ  زﻧﺪﮔــﯽ ﺑﺮ اﺳــﺎس ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ اي از ﻋﺎدت ﻫﺎ ﺷــﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ ﻋــﺎدت ﻫﺎ ﭼﻪ ﺧﻮب و ﭼﻪ ﺑﺪ، ﺳــﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ، ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﯿﺴــﺘﯽ ﻣﺎ را رﻗﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ارﺗﻘــﺎي ﻋﺎدت ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﺣﺬف ﯾﺎ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻋﺎدت ﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﺑﺎرﺗﺮي را ﻧﻮﯾﺪ مي دهد.   پرسش و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره اﻋﺘﯿﺎد  كراك crack( ﮐﻪ ﮔﺎﻫﻰ راك )Rock ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد، ﻣﺎده اى ﻣﺤﺮك اﺳــﺖ ﮐــﻪ از ﺗﺼﻔﯿﻪ...

پيام مشاورخرداد 90 شماره 104

ﻧﯿﺎزﻫﺎي رواﻧﯽ و ﺳﻼﻣﺖ روان - آﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ؟ - ﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮐﺎرﻫﺎ- ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪى ﺑﺮاى ﺟﻮاﻧﺎن در آﺳﺘﺎﻧﻪ ازدواج

ﻧﯿﺎزﻫﺎي رواﻧﯽ و ﺳﻼﻣﺖ روان   اگرﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ را در ﻇﺮف آب ﺟﻮش ﻗﺮار دﻫﯿﺪ، ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ از ﺗﺮس ﺟﺎن و ﺷــﺪت دﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﺷــﻮد، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻇﺮف ﺑﯿﺮون ﻣﯽ ﺟﻬﺪ. اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ را در ﻇﺮف آﺑﯽ ﺑﺎ دﻣﺎي ﻣﻌﺘﺪل ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﻇﺮف را روي ﺣﺮارت ﻣﻼﯾﻢ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﮐﻢ ﮐﻢ ﺣﺮارت را زﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﺑﺪون آن ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﮐﻨﺪ، آن ﻗﺪر درون آب ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻢ ﮐﻢ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮد و ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ.   آﯾﺎ...

پيام مشاورارديبهشت 90 شماره 101

دﻟﺒﺴﺘﮕﻰ ﭼﯿﺴﺖ؟ -ﺧﻮدﺗﺎن را ﯾﮏ ﮐﻞ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻧﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﻰ از اﺟﺰا - ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪى ﺑﺮاى ﺟﻮاﻧﺎن در آﺳﺘﺎﻧﻪ ازدواج ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ

دلبستگي چيست؟ يكي از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي اﺳﺎﺳــﯽ اﻧﺴﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي و ﺣﻔﻆ آن اﺳــﺖ. رواﺑﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺎ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎء، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ، ﻋﺸــﻖ، ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﮐﺎﻣﻼ ﺿﺮوري اﺳﺖ.    ﺧﻮدﺗﺎن را ﯾﮏ ﮐﻞ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻧﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﻰ از اﺟﺰا   اگر ﺧﺎﻧﻪ اي را ﮐﻪ ﻓﻘﻂ داراي ﯾﮏ اﺗﺎق اﺳﺖ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ آن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﺧﻮد را ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﯾﮏ ﺻﻔﺖ ﯾﺎ...

پيام مشاورفروردين 90 شماره 100

به ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺻﺪﻣﻴﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ - ﺳﺨﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮﻝ - ﺁﻳﺎ ﻫﺪﻑ ﻫﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﺪ؟- ﺑﺨﺸﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨﻴﺪ- ﻓﺮﺩﺍ ﺩﻳﺮ ﺍﺳﺖ - ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺍﻳﺪ ﻳﺎ ﺑﺎﺯﻧﺪﻩ؟- ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻰ - ﺗﻮﻛﻞ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ-نكات كليدي براي جوانان در آستانه ازدواج-پنجره جوهري و خود شناسي

به ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺻﺪﻣﻴﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ   پيامﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻰ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ به مناسبت انتشار صدمين شماره پيام مشاور   ﺳﺨﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮﻝ  ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﭘﻴﺎﻡ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺑﻪ ﻳﻜﺼﺪﻣﻴﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺳﻴﺪ. ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  1379ﻛﻪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺟﺮﻗﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻛﻠﻴﺪ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  1381ﻛﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺁﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﻳﻚ ﺩﻫﻪ ﻣﻲ ﮔﺬﺭﺩ. ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ...

پيام مشاور اسفند89 شماره 99

شيريني ﻧﻮروز را ﺑﻪ ﮐﺎم ﺧﻮد ﺗﻠﺦ ﻧﮑﻨﯿﻢ - ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮاى ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺰرگ - ﭼﺮا رواﺑﻂ ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ؟

شيريني نوروز را به كام خود تلخ نكنيم    نوروزي دﯾﮕﺮ در راه اﺳﺖ و ﺗﻌﻄﯿﻼﺗﯽ دﯾﮕﺮ. ﺗﻌﻄﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺑﻌﻀﯽ ﯾﺎدآور آراﻣﺶ، ﺷﺎدي، رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻫﺎي دﻟﻨﺸﯿﻦ، ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ، ﻣﺴﺎﻓﺮت و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﺜﺒﺖ و آرام ﺑﺨﺶ اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺪاﻋﯽ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﺮس، ﺧﺴﺘﮕﯽ، ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﻏﻢ و اﻧﺪوه. اﻣﺎ ﭼﺮا اﺳﺘﺮس؟ ﭼﺮا ﻏﻢ و اﻧﺪوه؟ اﺳﺘﺮس ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻃﯽ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺷــﮑﺎر ﻣﯽ ﺷــﻮد و ﺑﺮ اﺳــﺎس وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﻓﺮدي و وﺿﻊ ﺧﺎص ﻫﺮ...
RSS