آیین نامه

آیین نامه ها

آیین نامه منطقه بندی هشتگانه

دوشنبه 09 شهريور 1394ادامه مطلب

سرانه مشاوره دانشجویی – 1385

دوشنبه 09 شهريور 1394ادامه مطلب

شیوه نامه کمیسیون موارد خاص

دوشنبه 09 شهريور 1394ادامه مطلب

شورای هماهنگی استان

دوشنبه 09 شهريور 1394ادامه مطلب

مصوبه آيين‌نامه جامع مديريت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

دوشنبه 09 شهريور 1394ادامه مط