انتشارات

کلیه انتشارات دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان

پیام مشاورویژه هفته خوابگاهها

پیام مشاورویژه هفته خوابگاهها

جمعه 17 دي 1395ادامه مطلبپیام مشاور شماره 176

پیام مشاور شماره 176

جمعه 17 دي 1395ادامه مطلبپیام مشاور شماره 175

پیام مشاور شماره 175

جمعه 17 دي 1395ادامه مطلبپیام مشاور شماره 174

پیام مشاور شماره 174

جمعه 17 دي 1395ادامه مطلبپیام مشاور شماره 174پیام مشاور شماره 174

پیام مشاور شماره 174

جمعه 17 دي 1395ادامه مطلبپیام مشاور شماره 170

پیام مشاور شماره 170

جمعه 17 دي 1395ادامه مطلبپیام مشاو شماره 168

پیام مشاو شماره 168

جمعه 17 دي 1395ادامه مطلبپیام مشاور اسفند 94 شماره 167

پیام مشاور اسفند 94 شماره 167

نوع نشریه: نشریه ادواری
نام نویسنده: مرکز مشاوره دانشگاه تهران
موضوع: پیام مشاور
سال انتشار: اسفند 1394
نوبت انتشار: اولچهارشنبه 13 مرداد 1395ادامه مطلبپیام مشاور اسفند 94 شماره 166

پیام مشاور اسفند 94 شماره 166

نوع نشریه: نشریه ادواری
نام نویسنده: مرکز مشاوره دانشگاه تهران
موضوع: پیام مشاور
سال انتشار: اسفند 1394
نوبت انتشار: اولچهارشنبه 13 مرداد 1395ادامه مطلبپيام مشاور بهمن 94 شماره 165

پيام مشاور بهمن 94 شماره 165

آيا واﻗﻌﺎ ﺑﺮاى ازدواج آﻣﺎده اﯾﺪ؟- زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎز – ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ؛ ﯾﺎدﺳﭙﺎرى ﺑﻬﺘﺮ

ايا واﻗﻌﺎ ﺑﺮاى ازدواج آﻣﺎده اﯾﺪ؟  ازدواج ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ و اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎي اﻧﺴﺎن در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ. اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﻪ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ آن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﺮﻓﯿﻦ ازدواج و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﺸﺎن، ﺑﻠﮑﻪ در ﺻﻮرت داﺷـــﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ، ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.    زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎز  ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﺗﻔﮑﺮ ﻋﻠﻤﯽ را در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺟﺎري ﮐﻨﯿﻢ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﺷﻮاﻫﺪ دﻗﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﮐﻤﺘﺮ ﭘﯿﺶ…جمعه 02 بهمن 1394ادامه مطلبپيام مشاور دي 94 شماره 164

پيام مشاور دي 94 شماره 164

چقدر ﺧﻮدﺧــﻮاه ﻫﺴﺘﯿﻢ؟- ﺑﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﺘﺪاول در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ – ذﻫـــﻦ آﮔﺎﻫﻰ ﭼﯿﺴﺖ

 چقدر خود خواه هستيم؟  گاهي ﺑﺎ اﻓﺮادي روﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﯾﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﮕﻔﺖ زده ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ، اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارزﻧﺪه ﺑﻮدن آن رﻓﺘﺎر ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﻔــﯽ ﺑﻮدن ﻧﻮع رﻓﺘﺎر.    با اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﺘﺪاول در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ  ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎورﻫﺎى اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و درس ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي دوﺳﺘﺎن ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﻰ اﺳـــﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺟﻠﻮى ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﻰ ﮔﯿﺮد….سه شنبه 01 دي 1394ادامه مطلبپيام مشاور آذر 94 شماره 163

پيام مشاور آذر 94 شماره 163

به مناسبت ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﻳﺪﺯ- ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ- دوستي هاي مجازي خوب است اگر-اهداف دانشگاهي خود را به تصوير بكشيد

به مناسبت روز جهاني ايدز  روز ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﻳﺪﺯ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎ ﺩﻫﻢ ﺁﺫﺭ/ﺍﻭﻝ ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ، ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳـــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻭ ﺳـــﺎﻳﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻬـــﺎﺩﻫﺎﻱ ﺑﻬــﺪﺍﺷﺘﻲ، ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﺪﺯ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ.    درباره رفتارهاي خود تخريب گر بيشتر بدانيم رفتارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻳﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ ﺁﺳـــﻴﺐ ﻣﻲ ﺯﻧﺪ، ﺧﻮﺩ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﺮ ﺍﺳﺖ. ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻋﺎﺩﺕ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﺮ ﻃﻴﻒ…جمعه 29 آبان 1394